Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

 • βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 • κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
 • τουριστικές εγκαταστάσεις
 • έργα οδοποιίας
 • υδραυλικά έργα
 • λιμενικά έργα
 • συστήματα υποδομών
 • εξορυκτικές δραστηριότητες

Μελέτες Επεξεργασίας & Διάθεσης Αποβλήτων

 • επεξεργασία & διάθεση υγρών και στερεών αποβλήτων
 • απόβλητα ελαιουργείων, κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων
 • βιολογικοί καθαρισμοί
 • αστικά και βιομηχανικά απόβλητα
 • αξιοποίηση αποβλήτων σε μονάδες βιοαερίου και βιομάζας

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

 • πυρασφάλειας και πυροπροστασίας
 • κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού, μηχανικού αερισμού
 • ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακής αναβάθμισης
 • ύδρευσης, αποχέτευσης, αντλιοστασίων
 • ανελκυστήρων και μηχανοστασίων
 • αερίων καυσίμων
 • ισχυρών και ασθενών ρευμάτων
 • φωτοτεχνικές
 • υποσταθμών μέσης τάσης
 • σταθμών ΑΠΕ (Φ/Β, βιοαέριο, βιομάζα)
 • πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ)
 • έκδοση ΥΔΕ ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Γεωλογικές/Γεωτεχνικές Μελέτες

 • υδρογεωλογικές μελέτες
 • μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας
 • γεωλογικές χαρτογραφήσεις
 • μελέτες θεμελίωσης
 • γεωλογικές μελέτες τεχνικών έργων
 • μελέτες αποκατάστασης κατολισθήσεων
 • μελέτες ανάλυσης ευστάθειας εδαφών
 • έκδοση αδειών αρδευτικών γεωτρήσεων

Τοπογραφικές Μελέτες

 • τοπογραφικά διαγράμματα
 • αποτυπώσεις κτιρίων
 • οριοθέτηση οικοπέδων και αγροτεμαχίων
 • χάραξη τεχνικών έργων, ρυμοτομικής & οικοδομικής γραμμής

Υδραυλικές Μελέτες

 • δίκτυα ύδρευσης
 • δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων
 • αρδευτικά δίκτυα
 • οριοθέτηση, διευθέτηση και αποκατάσταση ρεμάτων και ποταμών
 • έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
 • έργα αποχέτευσης και αποστράγγισης έργων οδοποιίας,
 • εγγειοβελτιωτικά έργα
 • διαχείριση υδατικών πόρων

Αρχιτεκτονικές Μελέτες

 • σχεδιασμός & κατασκευή κατοικιών και επαγγελματικών χώρων
 • βιοκλιματικός/ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων
 • ανακαίνιση/ανακατασκευή/διαρρύθμιση χώρων
 • διαμόρφωση υπαιθρίων χώρων

Στατικές Μελέτες (Μελέτες φέροντος οργανισμού)

 • κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα
 • μεταλλικές κατασκευές
 • σύμμικτες κατασκευές
 • ξύλινες κατασκευές
 • κατασκευές φέρουσας τοιχοποιΐας (πέτρινα κτίρια, κτίρια από τούβλο)
 • επισκευές/ενισχύσεις κτιρίων
 • ειδικές κατασκευές (δεξαμενές, έργα αντιστήριξης, κλπ)

Αδειοδότηση έργων

 • εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων
 • επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων
 • άδειες λειτουργίας εργαστηρίων, βιοτεχνιών, βιομηχανιών
 • άδειες λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων
 • άδειες λειτουργίας συνεργείων οχημάτων
 • οικοδομικές άδειες
 • εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
 • άδειες γεωτρήσεων/πηγαδιών

Ρύθμιση αυθαιρέτων

 • υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών στις ρυθμίσες του Ν.4014/2011
 • έκδοση βεβαιώσεων για συμβολαιογραφικές πράξεις/μεταβιβάσεις ακινήτων

Επενδυτικοί φάκελοι

 • σύνταξη και υποβολή φακέλων για ένταξη σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ/ΕΠΑνΕΚ

Σύμβουλοι ποιότητας

 • σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων (HACCP, ISO 22000)
 • σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας (ISO 9001)
 • υποστήριξη των παραπάνω συστημάτων (εκπαίδευση προσωπικού, συντήρηση και συνεχή βελτίωση του εγκατεστημένου από την επιχείρηση συστήματος, διαρκή επικοινωνία)
 • υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για μελέτη, εφαρμογή, αναδιοργάνωση, ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14000, EMAS)

Comments are closed.